:: บ้ า น ข อ ง ค น รั ก  รุ จ : :  พ ว ก เ ร า รั ก รุ จ